You are here: Home News and Announcement Schedule for the van reservation schedule for the van reservation for October 2021

schedule for the van reservation for October 2021

assumpton university's van

สรุปการใช้รถ ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้รถ (ปรับปรุง) ที่นี่ Download Car Reservation Form)
กรุณาส่งเอกสารจองรถในเวลา 8.30-15.30 น.

-ถ้าส่งเอกสารการจองรถหลังเวลา 15.30 น.ทางแผนกการขนส่งอาจไม่สามารถจัดรถให้ได้ในวันรุ่งขึ้น

-แผนกการขนส่งจะ Update ตารางรถของวันถัดไป  เวลา 16.00 น. ล่วงหน้า 1 วัน

(กรณีตารางรถวันเสาร์ ,อาทิตย์ และจันทร์ จะ Update พร้อมกันในวันศุกร์ เวลา 16.00 น.)

 

ตารางการจองรถ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันที่ 2 ตุลาคม 2564 วันที่ 3 ตุลาคม 2564
วันที่ 4 ตุลาคม 2564
วันที่ 5 ตุลาคม 2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564 วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
วันที่ 9 ตุลาคม2564 วันที่ 10 ตุลาคม 2564 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 วันที่ 14 ตุลาคม 2564 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 วันที่ 16 ตุลาคม 2564
วันที่ 17 ตุลาคม 2564 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
วันที่ 21 ตุลาคม 2564 วันที่ 22 ตุลาคม 2564 วันที่ 23 ตุลาคม 2564 วันที่ 24 ตุลาคม2564
วันที่ 25 ตุลาคม 2564 วันที่ 26 ตุลาคม 2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2564                        วันที่ 30 ตุลาคม 2564                       วันที่ 31 ตุลาคม 2564                        วันที่ 01 พฤศจิกายน 2564