You are here: Home News and Announcement Schedule for the van reservation schedule for the van reservation for July 2021

schedule for the van reservation for July 2021

assumpton university's van

สรุปการใช้รถ ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้รถ (ปรับปรุง) ที่นี่ Download Car Reservation Form)
กรุณาส่งเอกสารจองรถในเวลา 8.30-15.30 น.

-ถ้าส่งเอกสารการจองรถหลังเวลา 15.30 น.ทางแผนกการขนส่งอาจไม่สามารถจัดรถให้ได้ในวันรุ่งขึ้น

-แผนกการขนส่งจะ Update ตารางรถของวันถัดไป  เวลา 16.00 น. ล่วงหน้า 1 วัน

(กรณีตารางรถวันเสาร์ ,อาทิตย์ และจันทร์ จะ Update พร้อมกันในวันศุกร์ เวลา 16.00 น.)

 

ตารางการจองรถ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564

 

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
วันที่ 17 กรกฏาคม 2564 วันที่ 18 กรกฏาคม 2564 วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 วันที่ 20 กรกฏาคม 2564
วันที่ 21 กรกฏาคม 2564           วันที่ 22 กรกฎาคม 2564           วันที่ 23 กรกฎาคม 2564          วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 วันที่ 1 สิงหาคม 2564
วันที่ 2 สิงหาคม 2564              วันที่ 3 สิงหาคม 2564              วันที่ 4 สิงหาคม 2564             วันที่ 5 สิงหาคม 2564