You are here: Home News and Announcement Schedule for the van reservation schedule for the van reservation for June 2021

schedule for the van reservation for June 2021

assumpton university's van

สรุปการใช้รถ ปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอใช้รถ (ปรับปรุง) ที่นี่ Download Car Reservation Form)
กรุณาส่งเอกสารจองรถในเวลา 8.30-15.30 น.

-ถ้าส่งเอกสารการจองรถหลังเวลา 15.30 น.ทางแผนกการขนส่งอาจไม่สามารถจัดรถให้ได้ในวันรุ่งขึ้น

-แผนกการขนส่งจะ Update ตารางรถของวันถัดไป  เวลา 16.00 น. ล่วงหน้า 1 วัน

(กรณีตารางรถวันเสาร์ ,อาทิตย์ และจันทร์ จะ Update พร้อมกันในวันศุกร์ เวลา 16.00 น.)

 

ตารางการจองรถ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 วันที่ 3 มิถุนายน 2564
วันที่ 4 มิถุนายน 2564
วันที่ 5 มิถุนายน 2564 วันที่ 6 มิถุนายน 2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 วันที่ 8 มิถุนายน 2564
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วันที่ 11 มิถุนายน 2564 วันที่ 12 มิถุนายน 2564
วันที่ 13 มิถุนายน 2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
วันที่ 17 มิถุนายน 2564 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วันที่ 19 มิถุนายน 2564 วันที่ 20 มิถุนายน 2564
วันที่ 21 มิถุนายน 2564 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วันที่ 24 มิถุนายน 2564